Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Bij N Style dameskleding willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in N Style dameskleding stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt. 

Artikel 1 - Definities 
1.1. Onder `Algemene Verkoopvoorwaarden` wordt verstaan: onderstaande bepalingen. 
1.2. Onder `N Style dameskleding wordt verstaan: N Style dameskleding zijnde de gebruiker van deze voorwaarden. 
1.3. Onder `aanbieding` wordt verstaan: elk aanbod van N Style dameskleding een overeenkomst met haar aan te gaan. 
1.4. Onder `bestelling` wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van N Style dameskleding. 
1.5. Onder `overeenkomst` wordt verstaan: iedere acceptatie door N Style dameskleding van een bestelling. 
1.6. Onder `goederen` worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en N Style dameskleding betrekking hebben. 
1.7. Onder `aflevering` wordt verstaan: het door of namens N Style dameskleding feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper. 

Artikel 2 - Toepasselijkheid 
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij N Style dameskleding hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt. 
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. 

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten 
Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van N Style dameskleding zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen. 
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld. 
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding. 

Bestellingen 
3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website. 
3.5. N Style dameskleding accepteert geen bestellingen: 
- van personen onder de 18 jaar; 
- indien N Style dameskleding de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen. 
3.6. N Style dameskleding is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst. 
3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien N Style dameskleding bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt N Style dameskleding dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Overeenkomst 
3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door N Style dameskleding per e-mail is bevestigd. 

Artikel 4 - Prijzen en kosten 
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing. 
4.2. De prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. 
4.3. N Style dameskleding behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. 
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product; 

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld. 
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op N Style dameskleding. 
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd. 

Artikel 5 - Betaling 
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. N Style dameskleding behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten. 


Artikel 6 - Levering 
6.1.N Style dameskleding levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14 dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal N Style dameskleding u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. N Style dameskleding heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden. 
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven. 

Artikel 7 - Eigendom goederen 
7.1. N Style dameskleding houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan N Style dameskleding verschuldigd bent, heeft voldaan. 

Artikel 8 - Retourzending 
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour. 

8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat. 

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: N Style Dameskleding, Spechtenstraat 7, 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen.N Style dameskleding kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen. 

8.4. De klant zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen. 

Artikel 9 - Onjuiste levering 
9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij N Style dameskleding. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek. 

Artikel 10 - Diversen 
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met N Style dameskleding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door N Style dameskleding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 
10.2.N Style dameskleding behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. 
10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden. 
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up). 

Algemene Voorwaarden

Bij N Style dameskleding willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in N Style dameskleding stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande verkoopsvoorwaarden willen we u een klaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt.

Artikel 1 - Definities
1.1. Onder `Algemene Verkoopvoorwaarden` wordt verstaan: onderstaande bepalingen.
1.2. Onder `N Style dameskleding wordt verstaan: N Style dameskleding zijnde de gebruiker van deze voorwaarden.
1.3. Onder `aanbieding` wordt verstaan: elk aanbod van N Style dameskleding een overeenkomst met haar aan te gaan.
1.4. Onder `bestelling` wordt verstaan: iedere aanvaarding van een aanbieding van N Style dameskleding.
1.5. Onder `overeenkomst` wordt verstaan: iedere acceptatie door N Style dameskleding van een bestelling.
1.6. Onder `goederen` worden verstaan: alle stoffelijke objecten waarop overeenkomsten tussen de koper en N Style dameskleding betrekking hebben.
1.7. Onder `aflevering` wordt verstaan: het door of namens N Style dameskleding feitelijk ter beschikking stellen van zaken aan de koper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten zijn de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing, tenzij N Style dameskleding hiervan bij haar aanbiedingen uitdrukkelijk afwijkt.
2.2. Door te bestellen, accepteert u de toepasselijkheid van de op dat moment geldende Algemene Verkoopvoorwaarden.

Artikel 3 - Aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
Aanbiedingen
3.1. Alle aanbiedingen van N Style dameskleding zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.
3.2. Als looptijd van alle aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt, ofwel de looptijd zoals deze op de website staat vermeld.
3.3. Na overschrijding van de looptijd van een aanbieding kunt u geen gebruik meer maken van de desbetreffende aanbieding.

Bestellingen
3.4. U kunt bestellen op de wijze die wordt beschreven op de website.
3.5. N Style dameskleding accepteert geen bestellingen:
- van personen onder de 18 jaar;
- indien N Style dameskleding de opgegeven adresgegevens niet als correct kan vaststellen.
3.6. N Style dameskleding is tevens gerechtigd op andere gronden bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden te verbinden aan de overeenkomst.
3.7. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, of indien N Style dameskleding bijzondere voorwaarden wenst te verbinden aan de overeenkomst, deelt N Style dameskleding dit uiterlijk mede binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Overeenkomst
3.9. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat uw bestelling door N Style dameskleding per e-mail is bevestigd.

Artikel 4 - Prijzen en kosten
4.1. De op de website vermelde prijzen voor de aangeboden goederen op het moment van bestelling zijn van toepassing.
4.2. De prijzen zijn in Euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.3. N Style dameskleding behoudt zich het recht voor om de prijzen van de goederen te wijzigen, in het bijzonder wanneer een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft.
4.4. De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product;

Daar ons orderverwerkingssysteem geen rekening kan houden met al deze criteria, is het mogelijk dat de leveringskostprijs hoger of lager is dan deze op de orderbevestiging,. Dit wordt u dan binnen de zeven werkdagen medegedeeld.
4.5. Verzending van de bestelling via deze weg valt steeds onder de verantwoordelijkheid van de klant. Alle schade, diefstal, verlies, staking, en andere kunnen niet verhaald worden op N Style dameskleding.
4.6. De in artikel 4.4 genoemde verzendkosten zijn tevens verschuldigd wanneer de bestelling niet kan worden bezorgd of als een bestelling gedeeltelijk wordt geretourneerd.

Artikel 5 - Betaling
5.1. U kunt de koopsom van de door u bestelde goederen, vermeerderd met de bijkomende kosten, op verschillende wijzen betalen. N Style dameskleding behoudt zich echter het recht voor om bepaalde betalingsmogelijkheden uit te sluiten.


Artikel 6 - Levering
6.1.N Style dameskleding levert de gekochte producten zo snel mogelijk - en uiterlijk binnen 14dagen - af op het adres zoals door u bij de bestelling is opgegeven, zolang de voorraad strekt. Alle goederen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar. Het kan echter zijn dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is. In het geval een geaccepteerde bestelling geheel of gedeeltelijk niet kan worden geleverd of de levering is vertraagd, zal N Style dameskleding u daarover binnen 14 dagen nadat uw bestelling geplaatst is, informeren. N Style dameskleding heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden.
6.2. Indien er een levertermijn is opgegeven, is deze louter indicatief. Het niet respecteren van de levertermijn kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding in onze hoofde aangezien de leveringstermijnen enkel ter informatie en zonder enige verbintenis worden opgegeven.

Artikel 7 - Eigendom goederen
7.1. N Style dameskleding houdt het eigendom van de aan u geleverde goederen totdat u al hetgeen u aan N Style dameskleding verschuldigd bent, heeft voldaan.

Artikel 8 - Retourzending
8.1. De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 14 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de aankoop afziet. U kan dus het product terug sturen, binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de levering. Gelieve ons vooraf een seintje te geven. Om u in de toekomst nog beter van dienst te zijn, kennen we graag de reden van retour.

8.2. De goederen dienen ongebruikt, ongewassen en volledig te zijn (inclusief handleiding, …) en in de originele verpakking, teruggestuurd worden binnen een aanvaardbare termijn van 3 werkdagen na de kennisgeving. De goederen zijn zichtbaar gelabeld, zonder deze labels kan het goed nooit geretourneerd worden. Schoenen dienen binnen en op een zuivere,zachte ondergrond gepast te worden Na een korte verificatie van de geretourneerde artikels, zullen wij uw bestelling terugbetalen of gratis omruilen voor een ander artikel of andere maat.

8.3. Artikels die online aangekocht werden moeten in de winkel worden omgeruild of teruggestuurd worden naar volgend adres: N Style Dameskleding, Spechtenstraat 7, 8793 SINT-ELOOIS-VIJVE. Bij het terugsturen van goederen, raden wij U aan om deze aangetekend terug te sturen.N Style dameskleding kan helaas geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van de goederen bij het terugsturen, dus is het in uw eigen belang de goederen aangetekend terug te sturen.

8.4. De klant zal de verzendingskosten betalen om het (de) product(en) terug te sturen.

Artikel 9 - Onjuiste levering
9.1. U bent verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout c.q beschadiging), dient u dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij N Style dameskleding. U dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan ons terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Artikel 10 - Diversen
10.1. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met N Style dameskleding in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door N Style dameskleding vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.2.N Style dameskleding behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.
10.3. Op de overeenkomst zullen die voorwaarden gelden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op de website gepubliceerd stonden.
10.4. De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Aanbieding

© 2017 - 2020 N Style Dameskleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.